Rejestracja: 44 631 80 20

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Badanie Holter EKG oraz EKG Wysiłkowe nie jest refundowane w POZ przez NFZ - opłata w/g cennika znajdującego się w SPZOZ w Szczercowie.

Holter EKG

Badanie EKG metodą Holtera służy ocenie pracy serca podczas normalnej aktywności pacjenta. Badanie to jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę, a nie kilkadziesiąt sekund, jak przy tradycyjnym badaniu EKG.

Przygotowanie do badania:
•    na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, by można było pod nim ukryć mankiet oraz aparat zapisujący pracę serca
•    w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:
Na klatce piersiowej pacjenta nakleja się elektrody, których przewody podłączone są do małego, przenośnego urządzenia na baterie, który rejestruje zapis. Urządzenie zapisujące przypinane jest najczęściej do paska wokół bioder, co umożliwia swobodne poruszanie się. Badanie trwa około 24 godzin.

Holter RR

Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym, polegającym na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi.

Przygotowanie do badania:
•    należy ubrać luźne ubranie pod które będzie można założyć mankiet oraz aparat zapisujący pomiary ciśnienia
•    w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu

Przebieg badania:
Pacjentowi zakłada się na ramię mankiet, który jest podłączony do aparatu zapisującego pomiary ciśnienia. Aparat przymocowywany jest do zazwyczaj do pasa, co umożliwia swobodne poruszanie się. Pomiar ciśnienia odbywa się automatycznie, z reguły w dzień co 30 minut, a w nocy co 60 minut. Badanie trwa ok. 24 godzin.

Cennik usług medycznych i innych usług niemedycznych

cennik [PDF]

 

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

opłaty [PDF]

Rejestracja: 44 631 80 20

Zapisy: osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Lekarze Punktu Szczepień
1. lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Środa – 11.00 – 14.00
Czwartek – 15.00 – 17.00

2. lek. med. Bohdan Mrowiński - pediatra
Piątek – 14.00 – 15.00

Patronaże i bilanse 2 i 4 latków
lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Poniedziałek 12.00 – 14.00

Bilanse szkolne

1. lek. med. Jarosław Wyszatycki - lekarz medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych
Środa – 17.30 – 18.00

2. lek. med. Katarzyna Afshari – pediatra oraz lekarz medycyny rodzinnej
Czwartek – 17.30 – 18.00

3. lek. med. Bohdan Mrowiński – pediatra
Środa – 11.30 – 12.30

4. lek. med. Sylwia Jędraszek
Piątek – 11.30 – 12.00

Punkt Szczepień wykonuje szczepienia dzieci zgodnie z obowiązującym programem szczepień na dany rok oraz szczepienia zalecane przeciwko:
•    Pneumokokom
•    Menigokokom
•    Kleszczowemu zapaleniu mózgu
•    Zakażeniom wirusem HPV
•    Ospie wietrznej
•    Grypie (sezonowo)
•    WZW typu B (osoby dorosłe do planowanego zabiegu operacyjnego)
•    WZW typu A
•    Rotawirusom

Pełne informacje o szczepieniach można uzyskać w Punkcie Szczepień.

Szczepienie to najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachorowaniom na wybrane choroby zakaźne oraz ich ciężkim powikłaniom, polegająca na wprowadzeniu do ustroju preparatu biologicznego zawierającego antygen w celu wytworzenia odporności na zakażenie.

Szczepienie jest jednym z  elementów profilaktyki zdrowotnej. Pomimo rozwoju medycyny, nadal nie potrafimy wyeliminować zachorowań na choroby zakaźne. Przestrzeganie kalendarza szczepień i stosowanie się do obowiązujących i zalecanych szczepień, również u dorosłych, pozwala na uniknięcie wielu chorób zakaźnych o ciężkim przebiegu i groźnych powikłaniach. Systematyczne szczepienia ochronne zwiększają odporność  na zakażenia poprzez korzystny wpływ na układ immunologiczny.

Wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne, sposób przeprowadzania szczepień ochronnych, tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej, o której mowa w ust. 5 ustawy, wzory zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 ustawy, książeczki szczepień oraz karty uodpornienia, sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1 ustawy, i jej obiegu, wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Obowiązkowe szczepienia ochronne są prowadzone zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Szczegółowe informacje o Programie Szczepień Ochronnych: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/szczepienia/program-szczepien-ochronnych-pso/
Informacje o możliwość realizacji Programu Szczepień Ochronnych (wybrane szczepienia obowiązkowe) przy zastosowaniu płatnych szczepień wysoce skojarzonych 6w1.1,5,6: https://www.szczepienia.gis.gov.pl

Niektóre szczepienia należy powtarzać regularnie co roku, np.: szczepienia przeciwko grypie lub co kilka lat np.: szczepienie przeciwko tężcowi, krztuścowi.
Punkt Szczepień zapewnia dostęp do zalecanych szczepień zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych.  Zalecane szczepienia nie są refundowane przez NFZ.

Polecamy szczególnie:
•    Szczepienie przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B – wszyscy nieuodpornieni pacjenci przed planowanym zabiegiem operacyjnym (najlepiej minimalnie 6 tygodni przed zabiegiem) oraz osoby, które dotąd nie były zaszczepione.
•    Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce – wszystkie nieuodpornione młode kobiety (szczególnie te, które planują ciążę) oraz wszystkie osoby, które wcześniej nie chorowały i nie były zaszczepione, a także osoby pracujące w środowiskach dziecięcych.  Dawka przypominająca zalecana , o ile od szczepienia w 13 r.ż. minęło więcej niż 10 lat.
•    Szczepienie przeciwko ospie wietrznej – kobiety planujące ciążę, które wcześniej nie chorowały lub nie były szczepione oraz osoby, które nie chorowały i nie zostały  wcześniej zaszczepione.
•    Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi   – wszystkie osoby dorosłe >19 lat (szczególnie mające kontakt z dziećmi w wieku <1 r.ż.)- dawki przypominające co 10 lat.
•    Szczepienia przeciwko HPV – wszystkie młode kobiety
•    Szczepienia przeciwko pneumokokom – osoby z chorobami płuc, osoby w wieku podeszłym.
•    Szczepienie przeciwko grypie – wszyscy, którzy chcą uniknąć zachorowania i nie mają przeciwwskazań medycznych.

Pobieranie materiału do badań:
od poniedziałku do piątku w godzinach:    700 –  930

Wydawanie wyników badań
•    z dnia poprzedniego od godz 12.00
•    z pobrań wcześniejszych od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 18.00

Informacje dla pacjenta

Przygotowanie do badania

Badania należy wykonywać na czczo, po odpoczynku nocnym. Przed pobraniem należy zachować normalną dietę, w miarę możliwości odstawić preparaty witaminowe i leki. Nie wykonywać badań   w okresie miesiączki (zwłaszcza jeśli chodzi o badanie moczu) i po dużym wysiłku fizycznym. Bezpośrednio przed pobraniem krwi najlepiej odpocząć ok. 15 minut.

Pobranie moczu do badania

Na badanie ogólne moczu należy dostarczyć mocz poranny oddany bezpośrednio po odpoczynku nocnym. Po dokładnym umyciu oddać środkowa partię moczu do plastikowego pojemnika, który dostępny jest do pobrania w Rejesracji Ośrodka lub w Punkcie pobrań Ośrodka. W przypadku posiewu moczu należy bezwzględnie użyć jałowego pojemnika. Nie należy wykonywać badania podczas miesiączki, po intensywnym wysiłku fizycznym, podczas wysokiej gorączki.

Pobranie kału do badania

Do plastikowego pojemniczka pobrać grudkę kału, w przypadku posiewu kału bezwzględnie użyć jałowego pojemnika. 

Wykaz badań wykonywanych w zakresie POZ  refundowanych przez NFZ:

Badania hematologiczne: morfologia krwi obwodowej, płytki krwi,  retikulocyty, OB;
Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód, potas, wapń całkowity, żelazo, stężenie transferyny, mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, TSH, fT3,fT4
Badania moczu: ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy,
Badania kału: badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną;
Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen;
Badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła, ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella;
Markery nowotworowe: PSA
 
...oraz wiele innych badań o których informacje można uzyskać bezpośrednio w Punkcie pobrań, Rejestracji lub telefonicznie: 44 631 80 20 .

Wykaz badań refundowanych przez NFZ w załączniku [PDF]

SP ZOZ w Szczercowie obejmuje opieką pomocy przedlekarskiej następujęce szkoły:
•    Publiczne Gimnazjum  w Szczercowie
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
•    Szkoły Podstawowe w Szczercowie, Chabielicach, Lubcu i Osinach
Zakres opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:
1. testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, nie zdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;
2. postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe);
3. profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie:
•    indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
•    kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
•    zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
•    kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
•    ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu;
4. profilaktykę próchnicy zębów (fluoryzacja)
5.  udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
6.  obowiązkowe szczepienia ochronne;
7.  edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w  szczególności:
1. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych;
2. wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów
3. przeprowadzanie kwalifikacyjnych badań lekarskich przed szczepieniem
4. formułowanie na piśmie zaleceń dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych co do dalszego postępowania z uczniami;
5. czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną  w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
3. wykonywanie szczepień ochronnych oraz ich dokumentowanie
4. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
5. sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
6. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
7. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi;
9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

Monday the 10th. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 Szczerców